Wybrano kurs:

Szkolenia E-learning ARCHIWUM 17.12.2020

Wybierz nazwę użytkownika oraz hasło, które będą używane do logowania
Proszę wpisać kilka informacji o sobie

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

DANE OSOBOWE UCZSTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

Dane uczestnika
Oświadczenie Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego informowania o każdej zmianie ww. danych lub informacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zaistnienia.
Akceptacja

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Ja, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego przez Centralę NFZ w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowaną przez Prezesa NFZ, w celu wydania imiennego certyfikatu, potwierdzającego udział w szkoleniu promującym profilaktykę zdrowotną pt.: „Szkolenia E-learning ARCHIWUM 17.12.2020” w dniu 2021-01-21.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – RODO, informujemy, że:

 • administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia reprezentowana przez Prezesa NFZ (ADO),
 • ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z IOD można skontaktować się: wysyłając wiadomość e-mail pod adres: iod@nfz.gov.pl, lub na adres pocztowy ADO
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz zadania wynikające z art. 97 ust 3 pkt. 7 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 )
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania imiennego certyfikatu w związku z udziałem w szkoleniu promującym profilaktykę zdrowotną,
 • odbiorcą Pana/i danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 • administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych,
 • Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu oraz nie wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia wydanego przez Centralę NFZ
 • posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego to umożliwiają.
 • od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mający siedzibę przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa; zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U Nr 144, poz. 1204.)

Akceptacja