Wybrano kurs:

Szkolenia E-learning

Wybierz nazwę użytkownika oraz hasło, które będą używane do logowania
Proszę wpisać kilka informacji o sobie

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

DANE OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM JAKO NIEPRACUJĄCE ORAZ PRACUJĄCE, KTÓRE UCZESTNICZĄ WE WSPARCIU Z WŁASNEJ INICJATYWY

Dane uczestnika
?
?
Tak ?
Dane kontaktowe
?
?
?
?
?
?
?
Dane dodatkowe (Proszę nie wypełniać punktów od "Rodzaj przyznanego wsparcia" do "Powód wycofania się...")
Akceptacja

OPIS STANOWISKA I ZAKRES OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA SZKOLEŃ W PROJEKCIE PO KL

Osoba
Opis stanowiska
Zakres obowiązków
Akceptacja

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. Akademia NFZ, KSI: POKL.02.03.03-00-006/11, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż.:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
  2. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.1182 ) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Akademia NFZ”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
  4. Moje dane zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Zdrowia z siedzibą przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Akceptacja

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI KSI: POKL.02.03.03-00-006/11

Deklaracja
Nazwa instytucji i adres
?
?
Akceptacja

Wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie pn.: „Akademia NFZ” KSI: POKL.02.03.03-00-006/11 w ramach poddziałania 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Będąc świadomym odpowiedzialności oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, a dane powyższej deklaracji są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.